Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku im. dr. Władysława Pniewskiego

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

▪ Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27

▪ Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 2024-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

▪ telefoniczny: 58 341 46 56

▪ mailowy: sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo zgłosić:

▪ uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

▪ żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

▪ wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

▪ dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

▪ wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

▪ wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy alternatywnej formy udostępnienia informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

▪ Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

▪ Adres: 80-801 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12

▪ e-mail: umg@gdansk.gda.pl

▪ telefon: 58 524 45 00

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku przy ul. Pestalozziego 7/9 można dojechać:

▪ tramwajem linii nr 2,4 i 8 – przystanek „Legionów”

▪ tramwajem linii nr 5, 6, 9, 12 – przystanek „Galeria Bałtycka”

▪ autobusem linii nr 124, 127, 158, 227, 258 – przystanek „Kilińskiego”

▪ kolejką SKM i PKM – przystanek „Gdańsk Wrzeszcz”

Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego/autobusowego wynosi około 350 metrów, a dworca Gdańsk Wrzeszcz około 750 m.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl/rozkłady/, a SKM i PKM na stronie https://skm.trojmiasto.pl/ 

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku,

 80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 7/9

▪ Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Pestalozziego.

▪ Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

▪ W budynku nie ma windy. Brak podjazdów dla osób na wózkach. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

▪ Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

▪ W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

▪ W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

▪ Portiernia znajduje się na parterze budynku, a Sekretariat oraz gabinety Dyrekcji Szkoły na I piętrze.

▪ Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się z II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku przez e-mail: sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl, tel./faks: 58 341 46 56.