Uwaga! należy każdorazowo sprawdzić ceny duplikatów w sekretariacie przed wpłaceniem kwoty.

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 26 kwietnia 2018 r. roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

(Dz. U. z 2018 poz. 939)

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub legitymacji osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić:
 • rodzaj świadectwa,
 • rok ukończenia szkoły.

Załączniki do procedury wydawania duplikatów stanowią:

 • podanie o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji,
 • klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 1. Do podania o wydanie duplikatu dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.
 2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł*.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji papierowej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 9 zł*.
 4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.
 5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze.
 6. Duplikat zawiera:
 • wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,
 • dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
 • na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali” i wymienione nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa  lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, datę wydania duplikatu i pieczęć urzędową.

Na duplikacie podpisuje się aktualny dyrektor szkoły.

             Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.

 1. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 2. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, zakładanego na każdy rok kalendarzowy. Absolwent potwierdza odbiór duplikatu świadectwa podpisując się, wpisując datę odbioru oraz serię i numer dowodu osobistego.
 3. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie, po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru dołącza się do dokumentu, na podstawie którego wydano duplikat.
 4. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

Sposób zapłaty

Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, ul. Pestalozziego 7/9, 80-445 Gdańsk, Bank PKO S.A. O/Gdańsk

nr konta: 56 1240 1268 1111 0010 3849 6065 z dopiskiem „za wydanie duplikatu świadectwa” .

Dowód wpłaty można otrzymać przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu, przy elektronicznym przelewie wymagane jest potwierdzenie przelewu.

 *Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

W celu otrzymania e-legitymacji należy wpłacić 11zł* na konto Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego 08 1090 1098 0000 0001 4335 9514.

Skan zdjęcia do legitymacji należy przesłać na adres: sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl podając w tytule maila nazwisko i imię ucznia oraz klasę.

 *przed dokonaniem wpłaty należy sprawdzić cenę w sekretariacie, ponieważ podana kwota nie uwzględnia opłaty za przesyłkę.