Regulamin wycieczek szkolnych
w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku


Podstawa prawna

  1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2001r. poz. 889 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz.196).
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Tekst jednolity Dz. U. z 2005, poz. 908 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 Nr 135, poz. 1516).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
  8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 15, poz. 104). 
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 Nr 57, poz. 358). 
  10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 roku w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014r. Nr 188 poz. 1582).

Spis treści


Rozdział I
Ogólne zasady organizowania wycieczek szkolnych.
Rozdział II
Szczegółowe planowanie wycieczki.
Rozdział III
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych.
Rozdział IV
Szczegółowe zasady dotyczące turystyki kwalifikowanej.
Rozdział V
Kierownik wycieczki i opiekunowie.
Rozdział VI
Obowiązki kierownika wycieczki.
Rozdział VII
Obowiązki opiekuna wycieczki.
Rozdział VIII
Obowiązki uczestnika wycieczki.
Rozdział IX
Finansowanie wycieczek szkolnych.
Rozdział X
Przepisy końcowe.