REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRODY im. dr. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO

 1. Nagrodę im. dr. Władysława Pniewskiego przyznaje Rada Pedagogiczna.
 2. Fundatorem Nagrody jest Rada Rodziców.
 3. Kandydat do Nagrody,
  1. Musi obligatoryjnie spełnić następujące kryteria:
   • Jest uczniem klasy maturalnej,
   • Otrzymuje bardzo dobre i wzorowe oceny z zachowania, przez cały okres nauki w Liceum,
   • Osiąga wysokie wyniki w nauce,
   • Wyróżnia się kulturą osobistą
   • Jego postępowanie cechują takie wartości jak odpowiedzialność, życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych, uczciwość, prawdomówność.
  2. Ponadto powinien spełniać przynajmniej jedno z kryteriów:
   • Posiadać szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
   • Działać na rzecz społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,
   • Aktywnie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym.
   • Być aktywnie zaangażowanym, udzielać się, w organizacjach wspierających ochronę środowiska, prawa zwierząt, kulturę, turystykę, krajoznawstwo,
   • Promocja i organizacja wolontariatu,
   • Aktywność o charakterze działalności non-profit.
 4. Procedury przyznania Nagrody im. dr. Władysława Pniewskiego.
  1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłosić w formie ustnej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej klas trzecich, nauczyciele, działający w porozumieniu z:
   • Samorządem Szkolnym,
   • Radą Rodziców,
   • Organizacjami spoza szkoły.
    Wniosek ustny przedstawiony jest w oparciu o kryteria wskazane w regulaminie
  2. Decyzja zapada w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów po przedstawieniu kandydata/kandydatów. Głosowanie przeprowadza komisja, która zostanie powołana na czas głosowania. W przypadku jednego kandydata przeprowadza się jedno głosowanie. Jeśli kandydat uzyska wymaganą liczbę głosów zostaje laureatem Nagrody. W przypadku większej liczby zgłoszeń, wyborcy głosują na wybraną kandydaturę. Jeśli żadna z kandydatur nie uzyska wymaganej liczby głosów (50% + 1), przeprowadza się drugie głosowanie. Wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  3. Nieuzyskanie odpowiedniej liczby głosów przez żadnego z kandydatów oznacza, że w danym roku Rada Pedagogiczna nagrody nie przyznała.
 5. Informację o wyborze Dyrektor przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
 6. Laureat Nagrody im. dr. Władysława Pniewskiego otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego dyplom oraz nagrodę finansową.