STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny, zatem wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Uwaga:
Wniosek NIE może dotyczyć ucznia, który w bieżącym roku szkolnym, tj. 2022/2023, ukończył naukę w szkole.

Kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie szkół, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z § 2 ust. 1-6 ww. rozporządzenia, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 • kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typują samorządy uczniowskie, a jeżeli nie zostały utworzone, przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły;
 • wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 23 czerwca2023 roku;
 • Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza kandydata / kandydatów (w zespole szkół po kandydacie / kandydatach z każdej szkoły), po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ustawy o systemie oświaty, do Stypendium.

Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2023 r.:

W przypadku wytypowania kandydata/kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów przesyła:

 1. Wniosek / wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów (wypełnione wyłącznie komputerowo), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
 2. Oświadczenie ucznia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2;
 3. Lista kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 województwo: pomorskie – Załącznik nr 3.

Uwaga – wykaz proszę sporządzić dla każdej szkoły dla młodzieży, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – w wykazie należy ująć wszystkie jednostki organizacyjne – po kandydacie/kandydatach z każdej szkoły)

W przypadku NIE wytypowania kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przesyła:

(sytuacja taka może wystąpić również w sytuacji szkoły prowadzącej tylko ostatnie, wygasające klasy) informację o braku zgłoszenia kandydata z uzasadnieniem przyczyny braku kandydata do ww. stypendium, stanowiącą załącznik nr 4.

Dokumenty należy składać:

 1. a) pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk z dopiskiem na kopercie: „Stypendium Prezesa Rady Ministrów” zawierającej:
 2. Pismo przewodnie zawierające wykaz załączników, zawierające informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).;
 3. Uzupełniony wniosek / wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2022, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 4. Podpisane oświadczenie ucznia – Załącznik nr 2;
 5. Listę kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 – Załącznik nr 3

Lub

Informację o braku zgłoszenia kandydata z uzasadnieniem przyczyny braku kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 1. b) drogą elektronicznąna adres e-mail: galinska@kuratorium.gda.pl
  (tytuł wiadomości: „Stypendium PRM, nazwa szkoły”, np. Stypendium PRM, XX LO w Gdyni)
 2. Scan Wniosku / wniosków o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 – format: pdf
 3. Listę kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 lub Informację o braku zgłoszenia kandydata z uzasadnieniem przyczyny braku kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów– format: word.

W treści wiadomości uprzejmie proszę o podanie informacji o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).

WAŻNE:

 1. Prosimy nie modyfikować treści wniosku oraz załączników;
 2. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Każda szkoła dla młodzieży, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół, ma prawo wytypowania jednego kandydata.

Jednocześnie przypominamy, że w ustawie z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano przepis przejściowy, dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a drugi dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Analogiczne rozwiązanie dotyczy uczniów technikum.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów koordynuje w Kuratorium Oświaty w Gdańsku starszy wizytator Joanna Galińska
e-mail: joanna.galinska@kuratorium.gda.pl; tel. 58 669 34 15 lub 58 669 34 44 (sekretariat).