Rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska, a następnie o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej (do edycji - MS Word) i przesłanie go na adres: z.bialkowska@lo2.edu.gdansk.pl

Dodatkowo podpisany i wydrukowany wniosek wraz z kserokopią dyplomów potwierdzających osiągnięcia oraz z załącznikami (RODO, klauzula informacyjna, zaświadczenie o zamieszkaniu, oświadczenie do wypłaty), należy złożyć w gabinecie psychologa lub w sekretariacie.

Proszę zwrócić uwagę na to, żeby złożyć podpisy we wszystkich wymaganych miejscach.

Wymagane dokumenty można dostarczać do 30 sierpnia.

Niekompletna dokumentacja nie będzie rozpatrywana.