Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2023/2024

Drodzy Uczniowie,

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży, publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wymienionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2023/2024, ukończą szkołę.

Dokumenty należy składać w formie papierowej i pomocniczo, drogą elektroniczną na adres mailowy:

z.bialkowska@lo2.edu.gdansk.pl

 W formie papierowej:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Załącznik nr 1) wypełniony pismem komputerowym, zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 4);
  2. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, które ten uzyskał wyłącznie w roku szkolnym 2023/2024, tj. w okresie od 1 września 2023 roku do dnia złożenia wniosku – w przypadku uzyskania przez kandydata osiągnięcia po dniu złożenia wniosku stosowną informację w tym zakresie należy przekazać niezwłocznie do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
  3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).

Pomocniczo drogą elektroniczną:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Załącznik nr 1) wypełniony/e pismem komputerowym – nazwa pliku: imię_nazwisko_MEN ucznia, np.: jan_kowalski_MEN (format: word – bez pieczęci i podpisów).

Dokumenty można składać do 18 czerwca 2024 roku do p. psycholog Zuzanny Białkowskiej (nr tel: 583414656 w. 26 ).