Stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży oraz szkół policealnych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wymienionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2021/2022, ukończą szkołę.

W przypadku stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obowiązują następujące procedury i terminy:

 1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwałypodjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:
 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca– w przypadku uczniów pozostałych klas.
 1. Dokumenty należy składać:
 2. a) pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk z dopiskiem na kopercie: „Stypendium MEiN”zawierającej:
 3. Pismo przewodnie zawierające wykaz załączników, w tym dane osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy);
 4. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki (Załącznik nr 1) wypełniony pismem komputerowym, zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 4);
 5. Kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2021/2022;
 6. Kserokopię poświadczonej za zgodność z oryginałem wyciągu z Uchwały Rady Pedagogicznej, o której mowa w pkt. I;
 7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2);
 8. Listę kandydatów do przyznania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Załącznik nr 3).
 9. b) drogą elektronicznąna adres e-mail: galinska@kuratorium.gda.pl
  (tytuł wiadomości: Stypendium MEiN, nazwa szkoły, np.: Stypendium MEiN, XX LO w Gdyni) zawierającą:
 10. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Załącznik nr 1) wypełniony pismem komputerowym, zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 4) (nazwa pliku: wniosek_imię_nazwisko ucznia, np.: wniosek_jan_kowalski) – format: word;
 11. Scan wyciągu z Uchwały Rady Pedagogicznej (nazwa pliku: uchwalaRP_nazwa szkoły, tj. np.: uchwalaRP_XXLOGdynia) – format: pdf;
 12. Listę kandydatów do przyznania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (nazwa pliku: lista_nazwa szkoły, np.: lista_XXLOGdynia) – Załącznik nr 3 – format: excel.

W treści wiadomości uprzejmie proszę o podanie informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy)

WAŻNE:

 1. Prosimy nie modyfikować treści wniosku oraz załączników;
 2. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu składania wniosków.Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

Wyjątek stanowi dokumentacja uzupełniająca do złożonych w terminie wniosków zawierających informacje o kandydatach biorących udział w olimpiadach / konkursach / zawodach sportowych, których finał odbywa się po 10 lipca 2023 r.

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje w Kuratorium Oświaty w Gdańsku starszy wizytator Joanna Galińska e-mail: joanna.galinska@kuratorium.gda.pl; tel. 58 669 34 15 lub 58 669 34 44 (sekretariat).