Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

STYPENDIA - Departament Edukacji i Sportu (pomorskie.eu)

PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNYCH UCZNIÓW - Departament Edukacji i Sportu (pomorskie.eu)

Najzdolniejsi uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o wsparcie w ramach dwóch rodzajów stypendiów:

 1. stypendium finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego–   w przypadku ucznia, który w bieżącym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
 • w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
  • w przypadku Ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
  • w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.
 1. stypendium finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”  w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:
 • w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
 • w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):
  1. w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej
   w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
  2. w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
  3. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
   informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości,
  4. uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których  mowa w 7 ust. 2.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o przyznanie stypendium oraz GENERATORY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM są dostępne na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 - Departament Edukacji i Sportu

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Wszystkie informacje oraz generatory stypendialne (zostaną uruchomione 20.06.2022 r.) są dostępne pod poniższymi linkami:

1.       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe w zakresie edukacji ogólnej) – link

2.       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – link

Nabór wniosków stypendialnych będzie trwał do 1 sierpnia 2022 r.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji wszystkim dyrektorom szkół, w tym dyrektorom szkół niepublicznych, a za ich pośrednictwem także nauczycielom, uczniom i rodzicom.

Pozdrawiam,

Joanna Bajor

Departament Edukacji i Sportu

Referat aktywizacji zawodowej i społecznej

tel. 58 32 68 742