ZALECENIA DLA UCZENNIC I UCZNIÓW II LO

 Ogólne zasady:

Dystans

-      minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

-      przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena

-      częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-      w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie

-      przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

 1. Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza (nie dotyczy osoby, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, która przyjęły wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki).

 

 1. Czekając na wejście do budynku Szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). Wchodząc do szkoły miej zakryte usta i nos.

 

 1. Do budynku Szkoły wchodź wejściem głównym lub wejściem od strony sali WT, w zależności w której sali masz zajęcia lekcyjne.

 

UCZNIOWIE MAJĄCY ZAJĘCIA LEKCYJNE W SALACH:

 1. 101, 109, 110, 201 (SALA GIMNASTYCZNA/AULA), 202, 203, 204, 211, 212, 301A, 301B, 302, 303, 311, 312 - WCHODZĄ WEJŚCIEM od strony sali WT

 

 1. 011, 107, 108, 205, 206, 209, 210, 304, 306, 309, 310 - WCHODZĄ WEJŚCIEM od strony sali WT

 

 1. Obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 

 1. Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do Twoich oczu. Zwróć uwagę na infografiki dotyczące prawidłowego korzystania z dystrybutora i dezynfekowania rąk.

 

 1. Z szatni korzystaj według ustalonych zasad. Jeżeli nie korzystasz z szatni przejdź bezpośrednio pod salę, w której masz zajęcia lekcyjne.

  

 1. Usta i nos zakrywaj do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie lekcji) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez ciebie pytanie, wychodzisz do toalety, podczas przerw w zajęciach lekcyjnych, kończysz zajęcia lekcyjne i wychodzisz z sali.

 

 1. Bezwzględnie stosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole oraz do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora, nauczyciela lub innego pracownika II LO.

 

 1. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem, nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 

 1. Zapoznaj się z dostępnymi na tablicach materiałami: dotyczącymi objawów zarażenia Covid-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, zawierającymi nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zawierającymi adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, zawierającymi numery telefonów do służb medycznych, zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie Covid-19 (800 190 590) oraz z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).

 

 1. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 1. Na zajęciach lekcyjnych korzystaj z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
 2. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych, aby klasa miała lekcje w jednej sali, przy uwzględnieniu możliwości lokalowych i specyfiki przedmiotu (np. zajęcia z języka obcego, wychowania fizycznego czy informatyki prowadzone są w grupach).

 

 1. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. teren zewnętrzny szkoły, tereny zielone, parkowe, z zachowanie dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 

 1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.

 

 1. W trakcie lekcji uczniowie przebywają w określonej sali lekcyjnej, z wyjątkiem przejścia do sali językowej, na zajęcia wychowania fizycznego czy informatyki; zaleca się pozostanie uczniów w sali podczas przerw między lekcjami.

 

 1. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Szkoły.

 

 1. Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci – znajdziesz je przy wyjściu nr 1 i 3.

 

 1. Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.

  20. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 1. Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.

 

 1. Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.

 

 1. Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

 

 1. Po zakończeniu zajęć opuść salę lekcyjną tą samą drogą, którą wszedłeś. Z szatni korzystaj według ustalonych zasad przedstawionych w załączniku nr 2. Jeżeli nie korzystasz z szatni opuść budynek szkoły wejściem, którym wchodziłeś.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§25.1d. ) (Dz. U. 2021.861)
 • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. (tj. Dz.U.2020.2112) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Wytyczne GIS, MEiN, MZ

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych  

 

Załączniki – instrukcje:

 1. mycia rąk https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
 2. dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze