Rekrutacja 2020/2021

 

I etap  15 czerwca- 10 lipca (w godz. 9-15)

Uwaga: Dla kandydatów dla których I wyborem jest klasa dwujęzyczna z j.niemieckim

15 – 22 czerwca

 

Składanie dokumentów: 

(1) elektronicznie: rekrutacja2lo@gpe.onmicrosoft.com lub

(2) elektronicznie: przez platformę Nabór Pomorze (konieczne podpisy elektroniczne obojga rodziców/opiekunów prawnych) lub

(3) dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie na dyżurkę szkoły ( w godz. 9-15)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek kandydata (z platformy Nabór Pomorze)
  • Ankieta kandydata/kandydatki (do pobrania na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl)
  • Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna (do pobrania na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl)
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu kuratoryjnego

 

  • opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do pobrania na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl)
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do pobrania na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl)
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Uwaga! Do 10 lipca 2020 należy również dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Sprawdzian kompetencji z j.niemieckiego – 29 czerwca o godz. 13.00. Obowiązują takie same zasady, jak na egzaminie ósmoklasisty. Kandydaci przychodzą w maseczkach i z własnym długopisem.

(II termin egzaminu 10 lipca o godz. 13.00)