MATURZYSTO!

 

 1. Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza (nie dotyczy osoby, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, która przyjęły wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki).
 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Nie przynoś do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów. Ubrania i plecak pozostaw w szatni, w nim wyłączony telefon. Wszystkie przedmioty, które są potrzebne na maturze (dowód, długopisy, kalkulatory itp.) przynieś w foliowej, przezroczystej torebce. Możesz też wnieść małą butelkę wody.
 4. Czekając na wejście do budynku Szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). Wchodząc do szkoły miej zakryte usta i nos.
 5. Do budynku Szkoły wchodź wejściem głównym nr 1 lub wejściem bocznym nr 3, w zależności w której Sali zdajesz egzamin.

MATURZYŚCI ZDAJĄCY EGZAMIN W SALACH:

101, 109, 110 WCHODZĄ WEJŚCIEM NR 1 O GODZINIE 8.00

201 (SALA GIMNASTYCZNA/AULA), 202, 211, 212, 301A, 301B, 302, 303, 312 WCHODZĄ WEJŚCIEM NR 1 O GODZINIE 8.30

108, 205, 210 WCHODZĄ WEJŚCIEM NR 2 O GODZINIE 8.00

304, 309 WCHODZĄ WEJŚCIEM NR 2 O GODZINIE 8.30

Obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do Twoich oczu.

Z szatni korzystaj według ustalonych zasad przedstawionych w załączniku nr 1. Jeżeli nie korzystasz z szatni przejdź bezpośrednio pod salę, w której zdajesz egzamin.

Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole, które przedstawi nauczyciel.

Usta i nos zakrywaj do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez ciebie pytanie
 • wychodzisz do toalety
 • kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.

Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora, nauczyciela lub innego pracownika II LO.

Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Zapoznaj się z dostępnymi na tablicach materiałami:

 • dotyczącymi objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniuzawierającymi nazwę,
 • adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierającymi adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierającymi numery telefonów do służb medycznych
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590)

oraz z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).

 

Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 Na egzaminie korzystaj z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Szkoły.

 Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci – znajdziesz je przy wyjściu nr 1 i 3.

 Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.

 Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.

 

Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.

 

Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

 Po zakończonym egzaminie opuść salę egzaminacyjną tą samą drogą, którą wszedłeś. Z szatni korzystaj według ustalonych zasad przedstawionych w załączniku nr 2. Jeżeli nie korzystasz z szatni opuść budynek szkoły wejściem, którym wchodziłeś.

 Jeżeli przystępujesz do dwóch egzaminów jednego dnia, możesz w czasie przerwy opuścić budynek szkoły jak w pkt. 22 albo oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu na parterze (suterenie) w wyznaczonych do tego pomieszczeniach z umieszczonym napisem „Pomieszczenie przeznaczone dla uczniów oczekujących na drugi egzamin”